LEIS

Terinzagelegging wind- en zonbeleid

5 februari 2024
Gedeputeerde Staten hebben op 16 januari 2024 het ontwerp van de wijziging van de Omgevingsverordening inzake de instructieregel windenergie 2024 en het Provinciaal Programma Energiestrategie 2024 vastgesteld.

Instructieregels verplichten gemeenten om bij het aanpassen van hun omgevingsplan rekening te houden met wat de provincie belangrijk vindt. In de verordening zijn de voorkeursgebieden voor wind in de provincie opgenomen en de clustereis van 4 turbines buiten de voorkeursgebieden. Daarnaast is een uitzondering opgenomen voor windturbines op bedrijventerreinen. In het Provinciaal Programma Energiestrategie is opgenomen hoe de provincie omgaat met vergunningverlening, het maken van programmeringsafspraken per gemeenten en de vereisten voor lokaal eigendom.

Het ontwerp van de wijziging van de Omgevingsverordening 2024, het Provinciaal Programma Energiestrategie en de Omgevingseffectrapportage ligt ter inzage van 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024.

Binnen deze termijn kan iedereen zienswijzen indienen op de instructieregel windenergie 2024 in de Omgevingsverordening en het Provinciaal Programma Energiestrategie. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in maart 2024 een besluit nemen over de voorgestelde aanpassingen en over de zienswijzen die daarop zijn ingediend.

Bron: Ontwerpen Omgevingsverordening Windenergie en Provinciaal Programma Energiestrategie 2024 – Provincie Overijssel